Školní zájezdy School Travel s.r.o. > Informace k zájezdům > Rakousko, SRN, ŠvýcarskoŠkolní zájezdy School Travel s.r.o.

Všeobecné informace k organizaci poznávacích zájezdů

Poznávací zájezdy

Poznávací zájezdy - termín a program zájezdu je připraven Cestovní kanceláří School Travel s.r.o. (dále CK) na základě objednávky a dohody vedoucího skupiny s CK. Organizace poznávacích zájezdů pro školní skupiny je specializací CK - ročně vypravíme 35 - 45 zájezdů. Využíváme několikaleté zkušenosti s pořádáním poznávacích zájezdů pro školní skupiny do evropských zemí. Zájezdy jsou v souladu s pokynem MŠMT k výjezdům školních skupin do zahraničí platným od 1.9. 1997 a s bezpečnostními předpisy pro mezinárodní silniční dopravu (AETR).

Poznávací zájezdy jsou zaměřeny na poznání přírodního, historického a kulturního dědictví poznávané země a jejího způsobu života. Všechny druhy zájezdů jsou typem studijních zájezdů - pokud vedoucí skupiny má zájem, máme připraveny úkoly, které žáci nebo studenti (dále žáci) mohou plnit při prohlídce měst nebo během cesty. Zájezdy jsou určené především žákům a vyučujícím cizích jazyků, ale mají i význam pro rozšíření všeobecného přehledu (informace z geografie, historie, umění, technických i sportovních oblastí), proto je možno, aby se zájezdu zúčastnili jako pedagogický dozor i vyučující z jiného oboru a program zájezdu lze zaměřit kromě cizího jazyka i na další předmět.

Objednávka zájezdu

Vedoucí skupiny po prostudování naší nabídky a po zjištění předběžného zájmu účastníků zájezdu provede objednávku zájezdu (písemně - elektronickou poštou, faxem, popř. telefonicky). V objednávce, prosím, uveďte Vaše jméno, číslo telefonu, adresu školy, požadový program zájezdu, požadovaný termín - viz. Formuláře. Na základě dohody mezi CK a vedoucím skupiny CK vypracuje program zájezdu a s ním související služby, vykalkuluje přesnou cenu a provedene předběžné rezervace termínu a objednaných služeb. Vedoucí skupiny od CK obdrží cestovní smlouvu, program zájezdu se závaznou přihláškou pro účastníky zájezdu, informace k zájezdu a další formuláře. Během dohodnuté doby (obvykle 3 - 4 týdny) přihlášky spolu se zálohou na zájezd (obvykle 30 - 50% ceny zájezdu) vedoucí skupiny od žáků vybere a zašle zálohu spolu s cestovní smlouvou a dalšími požadovanými formuláři na CK. Při naplnění na optimální počet platících CK potvrdí rezervovaný termín a objednané služby. Při menším počtu platících účastníků bude uskutečnění zájezdu řešeno dohodou - viz. odst. Menší skupiny.

Ceny

Jsou vzhledem ke službám, které nabízíme, velmi přijatelné, neboť využíváme všech dostupných slev. Ceny uvedené v propagačních materiálech vycházejí ze základní varianty zájezdu a obvykle nezahrnují vstupné. Ceny jsou kalkulovány na 42 platících účastníků zájezdu. Cena každého objednaného zájezdu je přesně vykalkulovaná dle objednaných služeb, místa odjezdu a výletů a je vždy uvedena v cestovní smlouvě a v programu zájezdu. Ceny zahrnují dopravu busy zahraniční výroby, ubytování, popř. stravování, doprovod průvodce a 3 pedagogických dozorů, cestovní pojištění a povinné pojištění záruky pro případ úpadku CK.

Slevy a speciální nabídky

Máme připraveny pro zájezdy v období září - únor, pro stálé zákazníky a pro skupiny od 48 platících účastníků.

 

Termín

Termín i délku zájezdu lze dohodnout. Zájezdy probíhají po celý rok. Vzhledem k narůstajícímu zájmu a vyčerpatelnosti ubytovacích kapacit je potřeba přihlásit se na jarní termíny již v podzimních měsících, abychom mohli zajistit požadovaný termín a požadované služby a rezervace v uvedených cenách. Doporučujeme více využívat mimosezónní termíny - ceny zájezdů a vstupů jsou nižší, předvánoční atmosféra je kouzelná.

Počet

Cena zájezdu, pokud není dohodnuto jinak, vychází z počtu 42 platících účastníků zájezdu. Zájezdy jsou organizovány především pro žáky a studenty, ale mohou se jich zúčastnit i rodiče a další jednotliví zájemci. I když je cena pro dospělé o něco vyšší, je pro ně velice výhodná. Při neobsazení požadovaného počtu 42 platících účastníků zájezdu bude realizace zájezdu řešena vzájemnou dohodou CK a vedoucího skupiny spočívající v nabídce volných míst dalším zájemcům, nebo v případné změně programu nebo sjednaných služeb, pokud to program zájezdu umožňuje, v posunutím termínu, popř. v odpovídající změně ceny zájezdu.

Menší skupiny

Zájezd může objednat i menší skupina. CK tyto skupiny registruje a po vzájemné dohodě slučuje, aby byl naplněn optimální počet platících účastníků zájezdu. Informace o skupinách, které mají volná místa, zveřejňujeme na našich webových stránkách. Menší skupina může využít i 20ti místného busu, ale je nutno počítat s vyšší cenou zájezdu.

Doprava

Je zajišťována busy zahraniční výroby smluvních partnerů CK. Autobusy splňují přísné mezinárodní předpisy pro přepravu osob dle norem EU. Jsou vybaveny klimatizací, DVD přehrávačem, toaletou. Počet míst v autobuse, která jsou k dispozici účastníkům zájezdu, je obvykle 20 - 57 míst.

Ubytování

Je zajišťováno dle zvoleného programu - obvykle v mládežnických ubytovnách se snídaní ve vícelůžkových pokojích (obvykle palandy) se společnými sprchami a WC nebo v jednoduchých hotelech.

Stravování

V mládežnických ubytovnách cena zahrnuje snídani. Večeři a oběd si lze ve většině mládežnických ubytovnách za doplatek objednat. Při ubytování v hotelu si lze obvykle snídani za doplatek objednat, oběd a večeři si každý zajistí sám - buď si vezme potraviny z domova nebo v programu zájezdu je počítáno s nákupem potravin nebo s občerstvením v restauracích rychlého občerstvení (McDonald´s, pizzerie, apod.).

Řidiči v autobuse prodávají za české koruny studené a teplé nápoje. Zároveň je možné využít teplé vody v autobuse pro instantní pokrmy.

Pedagogický dozor

Vedoucí skupiny a další pedagogický dozor doprovázejí účastníky zájezdu po celou dobu zájezdu. Na skupinu 13 - 15 žáků poskytuje CK bezplatně vždy jeden pedagogický dozor, který za žáky zodpovídá. Vedoucí skupiny spolupracuje s CK při přípravě programu, je zodpovědný za předání všech informačních materiálů CK jednotlivým účastníkům zájezdu, v případě jejich nezletilosti jejich rodičům a za předání všech materiálů CK ve stanoveném termínu. Vyřizuje přihlášení a odhlášení jednotlivých účastníků zájezdu, je zodpovědný za zaplacení zálohy a doplatku. V době konání zájezdu spolupracuje s průvodcem a zajišťuje dohled nad žáky.

Průvodce

a/ v ceně zájezdu je zahrnut doprovod průvodce CK, který zajišťuje průběh zájezdu podle programu, podává informace a vyřizuje skupinové vstupy
b/ pokud je vedoucí skupiny znalý dané oblasti, nemusí využívat služeb průvodce CK. V tomto případě pak skupinu může doprovázet další pedagogický dozor / osoba. Vedoucí skupiny pak obdrží pokyny s časovým harmonogramem zájezdu.

Pojištění záruky pro případ úpadku CK a cestovní pojištění

V ceně zájezdu je zahrnuto povinné pojištění záruky pro případ úpadku CK a cestovní pojištění pojišťovny Uniqa. Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh (včetně Covid-19) do výše 5 000 000Kč, pojištění asistenčních služeb do výše 5 000 000Kč, úrazové pojištění (smrt úrazem do výše 150 000Kč, trvalá invalidita do výše 300 000Kč, denní nemocniční odškodné do výše 300,-Kč/den), pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě (do výše 5 000 000Kč), pojištění zavazadel do výše 5 000,-Kč/kus a pojištění stornovacích poplatků (plnění do výše 80% skutečně vzniklých vyúčtovaných nákladů, max. 20 000Kč, vztahuje se na vážné rodinné a zdravotní důvody). 

Doklad o povinném pojištění záruky pro případ úpadku CK a úplné znění pojistných podmínek budou zaslány vedoucímu skupiny se smlouvou o zájezdu. Průkazky cestovního pojištění jednotlivých účastníků zájezdu budou předány vedoucímu skupiny v autobuse. Vezměte si s sebou i průkazku vaší zdravotní pojišťovny.

Pokud účastník zájezdu má zdravotní potíže, je nutné je nahlásit vedoucímu skupiny, stejně tak, užívá - li léky, které je povinen si vzít s sebou v dostatečném množství.

Vstupné

Cena zájezdu obvykle nezahrnuje vstupné, pokud není uvedeno jinak. CK provádí u většiny muzeí / objektů rezervace, čímž se předejde dlouhému čekání na vstup a ceny vstupného jsou nižší. Přehled muzeí a orientačních cen vstupného jsou vždy přílohou k programu zájezdu.

Kapesné

Výše kapesného se odvíjí od cen vstupů, pro které se vedoucí skupiny rozhodne po dohodě s CK. Orientační ceny vstupného budou zaslány s programem zájezdu.

Platba

Vedoucí skupiny je povinen zajistit úhradu zálohy od všech účastníků zájezdu ve výši 30% - 50% z celkové ceny zájezdu, pokud není dohodnuto jinak, a to ve výši a ke dni uvedenému ve smlouvě o zájezdu. Úhradu zbývající části ceny zájezdu, tzn. doplatku, je vedoucí skupiny povinen zajistit od všech účastníků zájezdu ke dni uvedenému ve smlouvě o zájezdu a to obvykle nejpozději do 45 dnů před odjezdem. Při objednávce zájezdu ve lhůtě kratší než 45 dnů před odjezdem je vedoucí skupiny povinen uhradit celkovou cenu objednaného zájezdu jednorázovou platbou ke dni uvedenému ve smlouvě o zájezdu.

Za den zaplacení se považuje den připsání odpovídající částky na účet CK. V případě nedodržení termínu splatnosti sjednané zálohy nebo zbývajícího doplatku ceny zájezdu nebo celkové ceny zájezdu jednorázovou platbou nenese CK jakoukoliv odpovědnost za zrušení rezervace objednaných služeb nebo za nedodržení ceny a termínu zájezdu uvedených ve smlouvě o zájezdu. V případě, že účastník zájezdu požaduje platbu fakturou, fakturu vystavíme na základě písemné objednávky účtárny vašeho zaměstnavatele s přesným zněním textu a adresou - objednávky zasílejte elektronickou poštou na adresu: schooltravel@email.cz, popř. poštou.

Cestovní doklady

Každý účastník zájezdu musí mít svůj vlastní platný cestovní doklad - cestovní pas, popř. občanský průkaz. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. Pro případ ztráty nebo odcizení cestovního dokladu doporučujeme vzít si s sebou kopii stránky pasu s fotografií nebo kopii občanského průkazu. CK nezajišťuje vyřízení potřebných víz pro cizí státní příslušníky. Žáci a studenti základních, středních a vysokých škol, kteří nejsou státními příslušníky žádného členského státu EU a kteří mají povolen pobyt (bydliště) na území členského státu Evropské unie, tj. mají povolení k trvalému pobytu nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky nebo vízum České republiky k pobytu nad 90 dnů a cestují ve školní skupině do některého ze států EU a Švýcarska, nemusí žádat o víza. Pro návštěvu těchto zemí je pak potřeba mít tzv. Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie (List of Participants of a school trip within the European Union). Tento formulář je možno získat na příslušném oddělení cizinecké policie.

 

2023

Jakékoli Vaše další dotazy Vám rádi a ochotně zodpovíme.

Těším se na spolupráci

Ing. Pavel Staněk
School Travel s.r.o.
Pelhřimov